สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

ล่าสุด!! สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) อัตราเงินเดือน 14,xxx -15,xxx บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถส่ง ประวัติโดยย่อและรูปถ่าย/สำเนาเอกสารทางการศึกษา (ทรานสคริปส์และประกาศนียบัตร) มาที่ k.sriroad@gmail.com หรือ wasitasangngam@hotmail.com หมดเขต 15 กันยายน 2557 คะ…..

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ประจำศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

“ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน”

ประจำสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

(5 อัตรา: ปริญญาโท 2 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 3)

ประจำสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

(3 อัตรา: ปริญญาโท 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 14,xxx -15,xxx บาท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาอื่นๆทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถแปลเอกสารได้ รวมทั้งสามารถสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสนใจในประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง สามารถวิเคราะห์เอกสาร/บทความ/ข่าวที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน: ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานจะทำหน้าที่หลักๆดังนี้
(1) รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง อาทิ การจัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนัก การทำรายงานและข้อคิดเห็นด้านความมั่นคงที่สำคัญเพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(2) อัพเดทข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
(3) ประสานงาน วิเคราะห์ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและนานาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประสานงานและเตรียมการด้านสารัตถะและพิธีการ สำหรับการประชุมระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(5) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนควบคุมตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขในการประมวลข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนจัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

@ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ: รับผิดชอบในเรื่องการวางยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยสำนักฯ จะดูแลในประเด็นปัญหาก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ ค้ายาเสพติด ค้าอาวุธผิดกฎหมาย โจรสลัด การก่อการร้าย ฯลฯ

@ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ: รับผิดชอบในเรื่องการวางยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดย สำนักฯ จะดูแลในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน สภาวะแวดล้อมและวิกฤติการณ์ความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาความมั่นคงและสถานการณ์ด้านกิจการระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ฯลฯ

**งานนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจแสวงหาประสบการณ์การทำงานในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และบุคคลที่ต้องการทำงานในสาขาด้านความมั่นคง โดยท่านจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้สถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติของไทยในปัจจุบัน และสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยสามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง พร้อมทั้งมีโอกาสในการติดต่อและรู้จักกับบุคคลสำคัญในแวดวงด้านความมั่นคงของไทย**

ผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่ง ประวัติโดยย่อและรูปถ่าย/สำเนาเอกสารทางการศึกษา (ทรานสคริปส์และประกาศนียบัตร) มาที่ k.sriroad@gmail.com หรือ wasitasangngam@hotmail.com หมดเขต 15 กันยายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 021420120 หรือ 021420124, 089 6636553

Tags: , , ,