สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 73 อัตรา 23-27 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 73 อัตรา 23-27 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๒๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน ผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัครด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,