สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครนิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวม 29 อัตรา 17 ธค 2561 – 21 มค 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครนิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวม 29 อัตรา 17 ธค 2561 – 21 มค 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานอัยการสูงสุดจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
– ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๒๔ อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษ A๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,