สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครนิติกรปฏิบัติการ รวม 13 อัตรา 12 ธค 2562 – 10 มค 2563 สมัครสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครนิติกรปฏิบัติการ รวม 13 อัตรา 12 ธค 2562 – 10 มค 2563 สมัครสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานอัยการสูงสุดจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จํานวน ๑๓ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

การรับสมัครสอบ
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษ A4 เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,