สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครงาน รวม 56 อัตรา 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครงาน รวม 56 อัตรา 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๔/๒๕๕๘ (ว ๑) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ ๕๙/๒๕๖๑ (ว ๑๕) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ และการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
๑) เข้าเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบ”
๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบ บัตรประจําตัวผู้สอบ และแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดย อัตโนมัติ
๓) พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจําตัวผู้สอบ และแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,