สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไป 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไป 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๒.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๑ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ https://fpo.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินใหม่ หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ หากผู้สมัครสอบต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลที่เมนู “สารพันปัญหา” และนําแบบคําร้องขอแก้ไข ข้อมูลดังกล่าวพร้อมใบสมัครยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
๕.๒ นําแบบใบแจ้งการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,