สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตรา เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัด กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ๖ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบใบแจ้งการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,