สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 15 อัตรา 14 มี.ค.-1 เม.ย. 2559 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2559 สอบบรรจุ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 15 อัตรา 14 มี.ค.-1 เม.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/03/2559 แจ้งข่าว สอบบรรจุ 59 เนื่องจาก สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2559 สามารถเข้ามาโหลดได้เพิ่มเติมที่นี่ เราอัพเดตข้อมูล สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2559 มาไว้สำหรับทุกท่านแล้วหละคะ ไปดูกันเลยดีกว่า

 

img_9f46685cd7cccd14b5a938a58038f2a1

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 15 อัตรา 14 มี.ค.-1 เม.ย. 2559 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2559 สอบบรรจุ 59

สำนักงบประมาณ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 15 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15000 – 16500 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประ มาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 15 อัตรา 14 มี.ค.-1 เม.ย. 2559 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2559 สอบบรรจุ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,