สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครตำรวจ รวม 96 อัตรา 3-25 พย 2563 สมัครสอบตำรวจ 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครตำรวจ รวม 96 อัตรา 3-25 พย 2563 สมัครสอบตำรวจ 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๓
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดําเนินการรับสมัครและ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีการ สอบแข่งขัน

๑. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน ๔๖ อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.๑

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
๒.๒ เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
๒.๓ อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ การรับสมัคร
๒.๔ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ,
๒.๕ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจตามแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) เป็นกรณีเฉพาะราย โดยเมื่อสวมแว่นสายตาแล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติ ทั้งสองข้าง ,
๒.๖ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๒.๗ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจาก สถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓)

๕. วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
๕.๑ วิธีการสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.comโดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ กองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights