สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน รวม 100 อัตรา 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน รวม 100 อัตรา 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๐๓ (กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน) ทําหน้าที่วิทยาการ
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ ตํารงตําแหน่งในกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๗ กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖9 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๒๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ รับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๒๓ ดํารงตําแหน่งใน กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่วิทยาการ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕ไon ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๒๐๐๙.๓๖๓/๖๙ สงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖m อนุมัติให้ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นเพศชาย จํานวน ๘๐ อัตรา และเพศหญิง จํานวน ๒๐ อัตรา จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๑๐๐ อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
– สายสอบที่ ๑ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จํานวน ๕๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอน คือ พฐ.1
– สายสอบที่ ๒ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จํานวน ๒๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2

วิธีการสมัคร
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖m (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ กองบังคับการอํานวยการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ อาการ ๑๖ ถนนพระราม 9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และเน้นย้ําว่าผู้สมัคร สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,