สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 3-11 ต.ค. 2559 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 3-11 ต.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/10/2559 ท่านใดกำลังตามหาข่าว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560 อยู่ อดใจรออีกหน่อยคะ เนื่องจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2559 เข้ามาอ่านรายละเอียด สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560 ได้แล้วที่นี่ หากมีข่าว เปิดรับสมัคร 2560 เมื่อไร ทราบทันทีคะ

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 3-11 ต.ค. 2559 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2559

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 21,000 – 23,100 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) รวบรวม วิเคราะห์ ประสาน และประมวลนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(๒) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์และติดตามผล
(๓) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(๔) ประสานการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 3-11 ต.ค. 2559 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,