องค์การสุรา เปิดรับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ รวม 8 ตำแหน่ง 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 สมัครงานองค์การสุรา ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

องค์การสุรา เปิดรับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ รวม 8 ตำแหน่ง 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 สมัครงานองค์การสุรา ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กําหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๓
๑.๒ นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ๓
๑.๓ วิศวกร ระดับ ๓
๑.๔ นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓
๑.๕ นิติกร ระดับ ๓
๑.๖ เจ้าหน้าที่จําหน่าย ระดับ ๓
๑.๗ นักการตลาด ระดับ ๔
๑.๘ เจ้าหน้าที่จําหน่าย ระดับ ๕
หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และรายละเอียด ตามที่ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๔ ต.ปากน้ํา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๐๔-๕ ต่อ ๑๐๐๘-๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๓๘๕๔ ๕๐๑๖ หรือทาง www.liquor.or.th ทั้งนี้ อย่าหลงเชื่อคําแอบอ้างใด ๆ เกี่ยวกับการฝากเข้าทํางานกับองค์การสุราฯ เนื่องจากองค์การสุราฯ มีกระบวนการและขั้นตอนในการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการจัดทําแนวข้อสอบแต่ประการใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,