องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง รวม 184 อัตรา 8-26 สิงหาคม 2562 สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง รวม 184 อัตรา 8-26 สิงหาคม 2562 สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจํานวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจํา จํานวน 143 คน ปรากฎรายละเอียด ดังนี้

วิธีการรับสมัคร
1. องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวบไซต์ https://goo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวบไซต์ http//www.gp0.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
2. ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับองค์การเภสัชกรรม โดยละเอียดก่อนที่จะดําเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)
3. เมื่อกรอกข้อความครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่การชําระ เงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
4. ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษ ขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เช้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5. ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 270 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดําเนินการ ดังนี้ นําแบบฟอร์มชําระเงินตามข้อ 6.4 ไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและ เวลาทําการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 8 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบ จํานวน 270 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,