อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  01/10/2555 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ เจ้าหน้าที่งบประมาณ และ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร 2 อัตรา รวมจำนวนทั้งหมด 4 อัตรา ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบุคคล สำนักงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1-3 ปี เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

– จัดทำคำของบประมาณประจำปี ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร 2 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี ด้านชีวภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา หรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านวิทยากร และด้านการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

– เพศชาย/หญิง มีความรู้ด้านการใช้งาน MS Office มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบุคคล สำนักงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ทั้งนี้ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือในกรณีที่นำส่งใบสมัครสำนักงานอุทยานฯ ด้วยตนเอง จะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก หรืออีเมลประวัติส่วนตัว (Resume) มาก่อนได้ที่ siep@sirindhornpark.or.th ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3250-8396, 08-3770-5105

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

2. วุฒิการศึกษา

3. ใบ สด.8 หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ใบผ่านงาน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,