เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) 57 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) 57 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/11/2555 ข่าวใหญ่คะ มาอีกแล้ว วันนี้เป็นประกาศจาก เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555 นี้นะคะ ท่านที่สนใจรายละเอียด ต้องการข้อมูลของ เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เพิ่มเติม เพื่อศึกษาให้ละเอียด เราจัดหาลิ้งการ เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556 มาเสริฟให้คุณถึงที่แล้วหละคะ ไปดูกันเลย เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556

เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555

เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555


เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) 57 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555

เทศบาลนครภูเก็ต
เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 57 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ประจำปี พ.ศ.2555 เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
จำนวนที่เปิดรับ
จำนวน  57  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
1)    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน    8    อัตรา
2)    สาขาวิชาคณิตศาสตร์    จำนวน    6    อัตรา
3)    สาขาวิชาภาษาไทย    จำนวน    9    อัตรา
4)    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    จำนวน    4    อัตรา
5)    สาขาวิชาสังคมศึกษา    จำนวน    5   อัตรา
6)    สาขาวิชาศิลปศึกษา    จำนวน    3    อัตรา
7)    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    จำนวน    2    อัตรา
8)    สาขาวิชานาฎศิลป์    จำนวน    3    อัตรา
9)    สาขาวิชาดนตรีไทย    จำนวน    2    อัตรา
10)    สาขาวิชาดนตรีสากล    จำนวน    4    อัตรา
11)    สาขาวิชาวัดผล    จำนวน    1    อัตรา
12)    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา    จำนวน    3    อัตรา
13)    สาขาวิชาประถมศึกษา    จำนวน    1    อัตรา
14)    สาขาวิชาแนะแนว    จำนวน    1    อัตรา
15)    สาขาวิชาคหกรรม    จำนวน    2    อัตรา
16)    สาขาวิชาเคมี    จำนวน    1    อัตรา
17)    สาขาวิชาชีววิทยา    จำนวน    1    อัตรา
18)    สาขาวิชาภาษาจีน    จำนวน    1    อัตรา
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังนี้คือ
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้ายนี้)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน  ดังนี้
– คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี  กำหนดอัตราเงินเดือน 8,340 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี  กำหนดอัตราเงินเดือน 9,140 บาท
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน  ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ  120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดยยื่นใบสมัครได้ ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

  • ประกาศรับสมัคร 1
  • ประกาศรับสมัคร 2
  • ประกาศรับสมัคร 3
  • เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556
    ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก boontermblog.com คะ

    เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 2555 เทศบาลนครภูเก็ต สมัครงาน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 2556

    Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,