[เอามาแชร์ เปิดสอบ กพ 2558] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปี 2558 สมัครสอบ กพ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[เอามาแชร์ เปิดสอบ กพ 2558] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปี 2558 สมัครสอบ กพ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กพ ปี 2558

สมัครสอบ กพ ปี 2558

ล่าสุด!!!  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแลความเหมาะสม กับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถทั่วไปพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้านประกาศนี้…..

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแลความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแลความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. ผู้ที่สอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
2. ผู้ที่สอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 และ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.
รับสมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 10-28 พฤศจิการยน พ.ศ. 2557
รับสมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถทั่วไปพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้านประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , , , ,