((แจกเพิ่ม!!)) แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ ข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((แจกเพิ่ม!!)) แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ ข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 อยู่ในตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบโรงงานยาสูบที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบในชุดที่ 3 แล้ว หวังว่าจะมีประโบชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบอยู่ ไม่มากก้น้อยคะ และสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบในรายวิชาอื่นๆ เพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ชุดที่ 3)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 21. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ราคาฉบับละเท่าไหร่
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 10,000 บาท
ค. ฉบับละ 100,000 บาท
ง. ฉบับละ 1,000,000 บาท

ข้อที่ 22. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข. เนื่องจากรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายยาสูบ ภายในประเทศ
ค. เนื่องจากรัฐบาลต้องการรวมกิจการยาสูบภายในประเทศ
ง. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี จึงต้องมีการแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์

ข้อที่ 23. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เป็นของปีอะไร
ก. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
ข. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
ค. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512
ง. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513

ข้อที่ 24. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป

ข้อที่ 25. ตามมาตราที่ 6 ของพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องเข้าปิดแสตมป์ยาสูบภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. ภายในสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ข้อที่ 26. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

ข้อที่ 27. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 28. ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณ…………………???
ก. ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข. ราคาอากรแสตมป์ยาสูบ
ค. ราคาภาษียาสูบ
ง. ราคากลาง

ข้อที่ 29. ตามมาตราที่ 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกิน…………….กรัม ปิดแสตมป์ยาสูบให้ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายใน………….วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. 300 กรัม, 30 วัน
ข. 500 กรัม, 60 วัน
ค. 1,500 กรัม, 90 วัน
ง. 2,000 กรัม, 150 วัน

ข้อที่ 30. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2)
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม

อ่านแนวข้อสอบโรงงานยาสูบในตำแหน่งต่างๆ ต่อ >>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่คะ!!

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่คะ!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 3 คลิกที่นี่คะ!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 4 คลิกที่นี่คะ!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,