แชร์! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา 27 ตค -25 พย 2557 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา 27 ตค -25 พย 2557 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมือวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558

ล่าสุด!! กองบิน 21 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งลูกมือช่าง กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา  รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔-๓๒๐๐ และ ๔-๓๒๔๑…..

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วยกองบิน 21 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง

2. ตำแหน่งลูกมือช่าง กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชาย

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔-๓๒๐๐ และ ๔-๓๒๔๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,