กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง(11-19 มิ.ย.55)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
สาขาภูมิศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผน และดำเนินการวางผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ และผังภาคผังประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองและเพื่อการฝึกอบรมวิชาการ
ผังเมืองในระดับ ภูมิภาค และระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามรายละเอียดของข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ประสบการณ์การทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี ความประพฤติ (กริยามารยาททางสังคม) ความรับผิดชอบ การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ
วิธีการประเมิน :
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณี ที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทรามคะ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 11-19 มิย 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,