โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 18 อัตรา 18-24 มิถุนายน 2563 สมัครสอบตำรวจ 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 18 อัตรา 18-24 มิถุนายน 2563 สมัครสอบตำรวจ 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศโรงพยาบาลตํารวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลตํารวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๕. การรับสมัครสอบ
โรงพยาบาลตํารวจเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกาโดยมีขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์ https://policehospital.thaijobjob.com > พนักงานราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป”
๕.๒ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
๕.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Fash Drive เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๔ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,