โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ รวม 202 คน 22 เมษา – 9 พค 2562 สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ รวม 202 คน 22 เมษา – 9 พค 2562 สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะเวลา การศึกษา ๑ ปี จํานวน ๒๐๒ คน แบ่งเป็นชาย ๑๔๑ คน หญิง ๕๙ คน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา
– สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(สายสามัญ / กศน.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม
– เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (๕ ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

การสมัครสอบ
กําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ – วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓.๒ ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
เมนู ข่าว สมัครงาน ประกาศ>โรงเรียนการไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสําเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
– รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ JPG ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ KB ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)
ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ไม่ปรับแต่งภาพ
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (pdf)
– สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (pdf)
– สําเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร กองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.pdf)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะดําเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights