โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 45 อัตรา บัดนี้-10 มีค 58 สอบโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 45 อัตรา บัดนี้-10 มีค 58 สอบโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

สอบโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 58

สอบโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 58

ล่าสุด!! โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร ๕ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร ๕ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ….

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ – ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
๖. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
๙. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิชาที่สอบ
๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
๑.๑ วิชาภาษาไทย ๑๐๐ คะแนน
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน
๑.๓ วิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
๑.๔ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
๑.๕ วิชาความถนัดทางช่าง ๒๐๐ คะแนน

๒. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
๒.๑ สอบพลศึกษา
๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง
๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง
๓.ตรวจสุขภาพ
๔.สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร ๕ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร ๕ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

วิธีการสมัครสอบ
๑. การกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ลงในแบบฟอร์มตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒. การยืนยันการสมัครสอบ โปรแกรมสมัครสอบจะแสดงรายละเีอียดข้อมูลของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดป่มยืนยันการสมัครสอบ
๓. การพิมพ์ใบนำฝากของธนาคาร โปรแกรมสมัครสอบจะสร้างใบนำฝากของธนาคารให้ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบนำฝากของธนาคารออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วให้นำไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบ ๑๕๐.- บาท(พร้อมค่าธรรมเนียม) ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้องชำระเงินภายใน ๕ วันทำการ หลังจากสมัครสอบและไม่เกินวันที่ 11 มี.ค.๕๘
๔. หลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครสอบ หลังจากที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินจากผู้สมัครสอบ
๕. การสมัครสอบเสร็จเรียบร้อย ทางโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘ ทางเวปไซต์ www.navy.mi.th/ndas

* ข้อควรระวัง *
๑. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
๒. ใบสมัครสอบจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระเงิน
๓. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะ ส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๕. ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
๖. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการกระบวนการสมัคร

อ่านรายละเีอยดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , ,