โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 8 อัตรา 2-9 กันยายน 2562 สมัครสอบนายร้อยตำรวจ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 8 อัตรา 2-9 กันยายน 2562 สมัครสอบนายร้อยตำรวจ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและสอบ แข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตํารวจตรี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๓ กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือสํานักงาน กําลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙,๑๖๑/๓๑๘๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือกองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนนายร้อยตํารวจดําเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโททางพลศึกษา และมีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย วิชายูโด วิชาต่อสู้ป้องกันตัว หรือ วิชากีฬา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร้อยตํารวจตรี รับอัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
๑. ตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียน นายร้อยตํารวจ ทําหน้าที่อาจารย์วิชามวย จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียน นายร้อยตํารวจ ทําหน้าที่อาจารย์วิซายูโด จํานวน ๓ อัตรา
๓. ตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียน นายร้อยตํารวจ ทําหน้าที่อาจารย์วิชาต่อสู้ป้องกันตัว จํานวน ๒ อัตรา
๔. ตําแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียน นายร้อยตํารวจ ทําหน้าที่อาจารย์วิชากีฬา จํานวน ๒ อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,