ใหม่กว่า!! กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบรวม 40 อัตรา 1-22 ตค 2557 สมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่กว่า!! กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบรวม 40 อัตรา 1-22 ตค 2557 สมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 2557

สมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 2557

ล่าสุด!! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาในประเภทบุคคลทั่วไป จํานวน 39 คน และ บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จํานวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอฝาง หรืออําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่) รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานีสงขลา และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว…..

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ประเภทบุคคลที่รับสมัคร (สมัครได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
1.1 บุคคลทั่วไป จํานวน 39 คน
1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จํานวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอฝาง หรืออําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
– ผู้สมัครสอบตามข้อ (1.1) ต้องเป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 17-22 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ) มีร่างกายสมบูรณ์มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551* โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ํากว่า 2.50
– ผู้สมัครสอบตามข้อ (1.2) ต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 17-22 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ) มีร่างกายสมบูรณ์ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอฝางหรืออําเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปีมีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551* โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ํากว่า 2.00

– สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 22 ตุลาคม 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานีสงขลา และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

การยื่นใบสมัครสอบ
ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สําหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบ ไปยัง สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พร้อมทั้ง วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา” ภายในวันที่22 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของ ผู้สมัครเป็นสําคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมสอบที่ส่งหลังวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จะไม่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,