ใหม่! กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน รวม 50 อัตรา 11-15 มกราคม 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน รวม 50 อัตรา 11-15 มกราคม 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๕๐ อัตรา ในตําแหน่ง ผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือน ระดับ พ.๒ ชั้น ๑๕ (๘,๕๔๐ บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๓ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
๑.๔ มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถ รับราชการได้ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
๑.๕ มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (๑๘.๕ – ๒๔.๔) ทั้งนี้ หากสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ +๒ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
๑.๖ ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด
๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๒ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,