ใหม่! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน รวม 5 อัตรา 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน รวม 5 อัตรา 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
– จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
– จํานวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
– จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน เปิดเว็บไซต์ในการรับสมัครของกรมท่า อากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตําแหน่งต่าง ๆ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights