ใหม่@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน สายงานสัสดี รวม 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2561 สมัครสอบ สัสดี ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน สายงานสัสดี รวม 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2561 สมัครสอบ สัสดี ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ระเบียบการรับสมัคร การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามลําดับข้อไว้ให้ครบถ้วน แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้ ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ สํานักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกําลังมณฑล ทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกําลังกองทัพภาคที่ 1- 4 จํานวน 100 อัตรา ข้อ 2. คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)

หลักฐานการรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
– หลักฐานการรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อสอบผ่าน รอบแรกแล้วโดยให้ยืนฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ 2 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า (สําเนา ถูกต้อง) แล้วลงชื่อกํากับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะ ส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้ เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น (ให้บรรจุลงในซองใหญ่สีน้ําตาลเท่านั้น)
– วุฒิการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น 4.1.2 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
– หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกอง ประจําการ (สด.3) ที่มีรายการบันทึกนปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด หรือผู้ทําการแทน, รักษา ราชการ, รักษาราชการแทน
– สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา 4.1.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามี)

การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องระบุกลุ่มตําแหน่งที่ต้องการบรรจุ 1 กลุ่มเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สังกัดกองทัพภาคที่ 1 ได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด, ระยอง, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี และ สมุทรสงคราม
กลุ่มที่ 2 สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ได้แก่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคราม, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, หนองบัวลําภู, นครพนม และ สกลนคร
กลุ่มที่ 3 สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ได้แก่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์, กําแพงเพชร, อุทัยธานี, ตาก, พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ลําปาง, น่าน, พะเยา, อุตรดิตถ์, แพร่, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลําพูน และ เชียงราย
กลุ่มที่ 4 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ชุมพร, ระนอง, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และ ยะลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,