ใหม่! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 631 อัตรา 25 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 631 อัตรา 25 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ด้วยกรมสรรพากรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
๑.๑.๑ ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จํานวน ๒๖๕ อัตรา
๑.๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕๐ อัตรา
๑.๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑๖ อัตรา

๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๒.๑ ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๑.๒.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตาม หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,