ใหม่@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา 14 ธค 2560 – 8 มค 2561 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา 14 ธค 2560 – 8 มค 2561 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-06 at 5.23.29 PMล่าสุด! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด๒๔ ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ประจําปี ๒๕๖๑”

ประกาศกรมเจ้าท่า
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงานตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ํา) ตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยนาวี) ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

3. ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

7. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

8. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด๒๔ ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ประจําปี ๒๕๖๑”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,