ใหม่! กองทัพอากาศ เปิดสอบ 299 อัตรา ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 รับ 17 มค-28 กพ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! กองทัพอากาศ เปิดสอบ 299 อัตรา ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 รับ 17 มค-28 กพ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-12-30 at 10.06.07 AMล่าสุด! กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
– ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
– ระดับปริญญาตรี 17 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 24 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 126 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 299 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศกำหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบ
คณะกรรมการจะประกาศกำหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทาง http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตำแหนางนักดนตรีรหัสตำแหน่ง 505311,505312,505313,505314 และ 505315) ทำการสอบในระหวาางวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนดการและรายละเอียดการสอบ ตามผนวก ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน>>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Screen Shot 2016-12-30 at 10.02.28 AM

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , ,