ใหม่!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 100 อัตรา บัดนี้ – 3 กย 2557 สมัครสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 100 อัตรา บัดนี้ – 3 กย 2557 สมัครสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สมัครสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. บุคลากร ๔ งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่น ที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒. บุคลากร ๔ งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์กร
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๓. บุคลากร ๔ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์กร
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๔. บุคลากร ๔ งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์กร
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

๕. บุคลากร ๔ งานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กองสวัสดิการบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารพัฒนาสังคม
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๖. พนักงานวางแผน ๔ งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท การท่องเที่ยว การตลาด บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การวางแผน สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๗. พนักงานวางแผน ๔ งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บัญชี
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๘. พนักงานวางแผน ๔ งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๙. พนักงานวางแผน ๔ งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๐. พนักงานส่งเสริมการลงทุน ๔ งานส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยว กองธุรกิจ ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์)
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๑. พนักงานการตลาด ๔ งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคเหนือ กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๒. พนักงานการตลาด ๔ งานแผนปฏิบัติการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๓. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มี วุฒิบัตรผ่านการอบรมพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๔. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๕. พนักงานบริหารทั่วไป ๓ งานสารบรรณ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) อักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) ศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๖. นิติกร ๓ งานปรึกษาด้านกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๑๗. นิติกร ๓ งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๑๘. พนักงานบริหารทั่วไป ๓ (ด้านความปลอดภัย) งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจากหน่วยงาน ที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรับรอง
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๑๙. เลขานุการ ๓ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒๐. บุคลากร ๓ งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่น ที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒๑. เลขานุการ ๓ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒๒. นักบัญชี ๓ งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒๓. นักบัญชี ๓ งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี สารสนเทศทางบัญชี
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒๔. นักบัญชี ๓ งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒๕. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒๖. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒๗. พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๒๘. พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายนอก กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๒๙. พนักงานการเงิน ๓ งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๐. พนักงานการเงิน ๓ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๑. เลขานุการ ๓ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๒. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีประสบการณ์ด้านการดูแล หรือติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. มีประสบการณ์ด้านการแก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบระบบ รวมถึงมีประสบการณ์ในการดูแลระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓๓. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานส่งเสริมสินค้าที่ระลึก กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๔. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานส่งเสริมสถานบริการ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และผังเมือง
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

๓๕. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานกิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๖. พนักงานส่งเสริมการลงทุน ๓ งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชานวัตกรรม)
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๗. เลขานุการ ๓ ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๘. พนักงานการตลาด ๓ งานประสานงานสำนักงานภาคใต้ กองตลาดภาคใต้ ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๓๙. พนักงานการตลาด ๓ ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน ๗ อัตรา
๑) ททท. สำนักงานเชียงราย ภูมิภาคภาคเหนือ
๒) ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภูมิภาคภาคเหนือ
๓) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ภูมิภาคภาคกลาง
๔) ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
๕) ททท. สำนักงานพัทยา ภูมิภาคภาคตะวันออก
๖) ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
๗) ททท. สำนักงานนครนายก ภูมิภาคภาคตะวันออก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๐. พนักงานการตลาด ๓ งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเอเชียตะวันออก กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการตลาด การท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด รัฐศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
ง. มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี ระดับดี

๔๑. พนักงานการตลาด ๓ งานประสานงานการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๒. พนักงานการตลาด ๓ งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๓. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๔. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๕. พนักงานส่งเสริมการตลาด ๓ งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทุกสาขา (ที่มีทักษะ ประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ และวีดิทัศน์)
ข. สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง VDO และ DSLR ได้
ค. สามารถเขียนบทบรรยายสารคดี, Spot โฆษณา
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อได้ทั้ง PC, MAC
จ. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ฉ. มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดีทัศน์ และด้านวีดิทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔๖. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๗. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

๔๘. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๔๙. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

๕๐. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน ๔ อัตรา
๑) ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ภูมิภาคภาคกลาง
๒) ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้
๓) ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
๔) ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ข. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๒๐ – ๒๗๒๔
ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
สมัครสอบคลิก!!!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights