ใหม่! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบ รวม 26 อัตรา 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ กฟภ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบ รวม 26 อัตรา 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ กฟภ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่สมัครสอบ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 เลขที่ 46 หมู่ 6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ห้องกัลปฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โทรสอบถาม 0-3524-1142 ต่อ 10970, 10971, 10972

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จํานวนรวม 16 อัตรา แยกเป็น
(1) ประเภท บุคคลภายนอก จํานวน 6 อัตรา
(2) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้าน ระบบไฟฟ้า จํานวน 10 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากําลัง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สํานักงาน) จํานวนรวม 7 อัตรา แยกเป็น
(1) ประเภท บุคคลภายนอก จํานวน 3 อัตรา
(2) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้าน ระบบไฟฟ้า จํานวน 4 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากําลัง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– มีร่างกายแข็งแรง อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี จํานวน 5 อัตรา
(1) ประเภท บุคคลภายนอก จํานวน 2 อัตรา
(2) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า จํานวน 3 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

4. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) จํานวน 3 อัตรา
(1) ประเภท บุคคลภายนอก จํานวน 3 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
– ปริญญาตรีทุกสาขา
– มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
– มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ (Service Mind)
– เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100
– เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110
– สมมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– หากมีความสามารถสนทนาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ฯลฯ ตามความเหมาะสม และการไฟฟ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
(1) ประเภท บุคคลภายนอก จํานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้าน ระบบไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี, พาณิชยการ, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีร่างกายแข็งแรง อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,