ใหม่! สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวน 500 อัตรา เข้าอบรมเป็นชั้นสัญญาบัตร 25 ธค 58- 12 มค 59 สอบตำรวจ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-12-24 at 8.09.36 PMใหม่! สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวน 500 อัตรา เข้าอบรมเป็นชั้นสัญญาบัตร 25 ธค 58- 12 มค 59 สอบตำรวจ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ล่าสุด! สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 จำนวน 500 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และสอบข้อเขียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้สนใจสามรถอ่านรายละเอียดของการรับสมัคร รายวิชาที่ออกสอบ พร้อมทั้งสมัครสอบได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐๐ อัตรา

Screen Shot 2558-12-24 at 7.56.49 PM

ขอบเขตวิชาในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๕๐๐ อัตรา

ด้านการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน ๑๕๐ ข้อ
๑.กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
๑.๑ ประมวลกฎหมายอาญา
๑.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๑.๓ กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค ๕ พยานหลักฐาน)
๑.๔ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้องและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑.๖ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

๒. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ภาษาไทย
๒.๓ ทักษะงานอำนวยการ
๒.๔ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้องและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๖ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านแนวข้อสอบเก่าตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบเก่าตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , ,