ใหม่! สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักการข่าว รวม 60 อัตรา 1-31 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักการข่าว รวม 60 อัตรา 1-31 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
ด้วยสํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๕๐ ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง และอาจมีสิทธิ ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว (พ.น.ข.) ๕,๕๐๐ บาท/เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักข่าวกรองแห่งชาติกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://www.nia.go.th หรือ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,