ใหม่@! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ (๒) และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๘๖๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสํานักงานศาลปกครองได้นํามาใช้โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๐ อัตรา

๒. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานคดีปกครอง งานวิชาการคดีปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
– งานให้คําปรึกษาแนะนําและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง เขตอํานาจศาล เงื่อนไขการฟ้อง การเขียนคําฟ้องคําร้องและคําขอต่างๆ การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดี การปฏิบัติตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง การรวบรวม สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ การสั่งจ่ายสํานวนคดี ตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนในงานธุรการคดี
– งานช่วยเหลือตุลาการในการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคําฟ้อง คําร้อง คําขอ คําชี้แจงของคู่กรณี พยานหลักฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในการแสวงหาข้อเท็จจริง จัดทําสรุป ข้อเท็จจริง จัดทําบันทึกสรุปสํานวน เสนอความเห็นเบื้องต้นในสํานวนคดี และคําแถลงการณ์ เพื่อประกอบการ พิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง
– งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทําข้อมูลด้านวิชาการ วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคําวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี และงานเผยแพร่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://admincourtthaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” หรือ http://www.admincourt.go.th
(๒) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ให้แก่ผู้สมัคร
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,