ใหม่! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 24 กค – 15 สค 2557 สมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 24 กค – 15 สค 2557 สมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57

สมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57

ล่าสุด!! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 26 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษนุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการบฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเลขานุการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับที่สูงกว่าของ ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
4. การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 26 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษนุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,