ใหม่! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รวม 150 อัตรา บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รวม 150 อัตรา บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกองบัญชาการตํารวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๒๓
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่งในสังกัด กองร้อยที่ ๔ กองกํากับการควบคุมฝูงชน ๑ และ ๒ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยวิธีการสอบแข่งขัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๓๒๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๓๙๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิ

๑. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดกองบัญชาการ ตํารวจนครบาล และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) กําหนดแล้ว จึงแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ ๔ กองกํากับการควบคุมฝูงชน ๑ และ ๒ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน ๑๕๐ อัตรา ใช้อักษรย่อ ของสายสอบ คือ คฝ.1

๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร คะแนนเพิ่มพิเศษ และกําหนดการ ที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล เลขที่ ๓๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๕๑๘๗ เว็บไซต์ http://metro.police.go.th/ และเน้นย้ําว่าผู้สมัครสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights