NEW@! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครนายทหารชั้นประทวน และสัญญาบัตร รวม 59 อัตรา 1-31 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครนายทหารชั้นประทวน และสัญญาบัตร รวม 59 อัตรา 1-31 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กล่าวนํา
กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ตําแหน่งที่รับสมัคร จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นกลุ่มตําแหน่ง ดังนี้
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๔ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก
๒.๒ นายทหารประทวน จํานวน ๕๐ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com

การสอบภาควิชาการ
กําหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สําหรับ เวลา และสถานที่สอบเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com
การแต่งกาย : ผู้เข้ารับการสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยให้ชายเสื้อไว้ในกางเกง และรองเท้าหุ้มส้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,