[Download] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Download] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน (พร้อมเฉลย)
Screen Shot 2017-10-02 at 9.02.13 PMเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน ในปี 2560 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประวัติกรมท่าอากาศยานและการบินในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหาร ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมท่าอากาศยาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน กฎกระทรวง กําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2450 และ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การบินในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในรัชสมัยใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ข้อที่ 2. ข้อใดคือกลุ่มผู้โดยสารที่ขึ้นบินทดลองชุดแรก ของเครื่องบินลำแรกที่บินเข้ามาในราชอาณาจักร สมัย พ.ศ. 2454 ?
ก. นายพลตรีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน
ข. ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ค. จเรทหารช่างแห่งกองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กระทรวงกลาโหม ได้ส่งนายทหารไทย 3 นาย ไปศึกษาวิชาการบิน ที่ประเทศใด ?
ก. ประเทศฝรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศโปรตุเกส
ง. ประเทศเยอรมันนี

ข้อที่ 4. สถานที่ใด เกิดจากการก่อตั้งแผนกการบินทหาร ขึ้นเป็นสนามบินแห่งแรกของสยาม ?
ก. สนามม้าราชกรีฑาสโมสร
ข. ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค. สนามราชกรีฑาสโมสร
ง. สนามหลวง

ข้อที่ 5. ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2491 ข. พ.ศ. 2492
ค. พ.ศ. 2493 ง. พ.ศ. 2494

ข้อที่ 6. เครื่องบินเบรเกต์ (Breguet XIV) ถูกใช้ในการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใด ในปี พ.ศ. 2462 ?
ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข. จังหวัดระยอง
ค. จังหวัดตราด
ง. จังหวัดจันทบุรี

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้อง ?
ก. ประเทศไทยได้จัดตั้งกองบินพลเรือน ในปี พ.ศ. 2468
ข. ในปี พ.ศ. 2476 เปลี่ยนจากกองบินพลเรือนเป็นกองการบินพาณิชย์
ค. ปี พ.ศ. 2491 ได้มีการแยกการบินพลเรือน ออกจากการบินทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. บุคคลในข้อใด คืออธิบดีกรมการบินพลเรือนคนสุดท้าย ?
ก. นายจุฬา สุขมานพ
ข. นายดรุณ แสงฉาย
ค. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข
ง. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์

ข้อที่ 8. บุคคลในข้อใด คืออธิบดีกรมการบินพลเรือนคนสุดท้าย ?
ก. นายจุฬา สุขมานพ
ข. นายดรุณ แสงฉาย
ค. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข
ง. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ ของ กรมท่าอากาศยาน ได้ถูกต้อง ?
ก. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากา
ข. ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใด กล่าวถึง ค่านิยม i-DOA ของกรมท่าอากาศยานได้ถูกต้อง ?
ก. i = investment (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการลงทุน)
ข. A = Accountability (ความรับผิดชอบในงาน)
ค. O = Opportunity (สร้างโอกาสในการมุ่งสู่ระดับโลก)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights