[Download แนวข้อสอบตำรวจ 2556] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 Download แนวข้อสอบตำรวจ 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจสำหรับชั้นประทวนปรับเป็นสัญญาบัตรมีเนื้อหาประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆอาทิพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประมวลกฎหมายอาญา กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 2547 และรายวิชาอื่นๆที่สายปราบปราและสายอำนวยการจำเป็นต้องสอบ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางเว็บไซต์จะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547…
Download แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

Download แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบตำรวจ 2556

[Download แนวข้อสอบตำรวจ 2556] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547

เนื้อหาของแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆครอบคลุมเนื้อหาของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

1. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของ “ข้าราชการตำรวจ” ไว้ว่าอย่างไร
ก. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ค. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

2. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

3. ตามมาตรา ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับการตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

4. ตามมาตรา ๑๑ หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. กำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ค. วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

5. ตามมาตรา ๑๒ ให้มีบุคคลใดทำหน้าที่ป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
ก. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

6. ตามมาตรา ๑๔ ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดบ้าง
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ข. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
ง. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. ตามมาตรา ๑๕ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับ
ค. ผู้บังคับการ
ง. เจรตำรวจ

8. ตามมาตรา ๑๕ ผู้บังคับการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใดบ้าง
ก. บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ตามมาตรา ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” คือ
ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

10. ตามมาตรา ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
ก. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี และกฎหมาย ได้กำหนดไว้
ข. กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ค. กำหนดและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน
ง. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

เนื้อหาของเฉลยจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน สายปราบปราม สำหรับการสอบในปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

เนื้อหาประกอบไปด้วย

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
แนวข้อสอบ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 2553 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริ
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบ วิชาสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณืบ้านเมืองปี 2556 พร้อมเฉลย

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

————————————————————————————————————————————————–

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , , ,