[Free Download] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2558 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Free Download] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2558 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบโรงงงานยาสูบ 2558

แนวข้อสอบโรงงงานยาสูบ 2558

เตรียมสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคัลง ในปี 2558 กับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 [ชุดที่ 2] มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตราที่ 14 ถึง มาตราที่ 26 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบทุกตำแหน่งกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคัลง ในปี 2558 แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2509 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 11. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?

ก. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตก เพื่อการตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ นอกเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อการตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ค. นำผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อ ตรวจสอบ
ง. ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้

ข้อที่ 12. หากผู้ใดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน
ข. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน
ค. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 13. นายแดงขายสินค้าโดยมีการแจก แถมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นายแดงจะมีความผิดตามข้อใด ?
ก. มีความผิดตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. มีความผิดตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. มีความผิดตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท
ง. มีความผิดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 14. นายดำโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทางวิทยุกระจายเสียง นายดำมีความผิดหรือไม่ ?
ก. ไม่มีความผิด
ข. มีความผิดตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. มีความผิดตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ง. มีความผิดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 15. ร้านมินิมาร์ท แห่งหนึ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้แสดงฉลากที่กำหนด ใน มาตรา 12 บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร้านมินิมาร์ท มีความผิดตามข้อใด ?
ก. มีความผิดตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ข. มีความผิดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. มีความผิดตามมาตรา 21ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ง. มีความผิดตามมาตรา 22 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ข้อที่ 16. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 14 ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

ข้อที่ 17. ในกรณีมีการฝ่าฝืนขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย และผู้ผลิตเป็นผู้ขาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นกี่เท่าของโทษที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้
ข. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่บัญญัติไว้
ค. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสี่เท่าของโทษที่บัญญัติไว้
ง.ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นห้าเท่าของโทษที่บัญญัติไว้

ข้อที่ 18. มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึงกรณีเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อใด ?
ก. ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา
ข. ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล
ค. ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ง. ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์

ข้อที่ 19. รัฐมนตรีท่านใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 20. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการยาสูบในปี 2558
ก. นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ข. นาง สิริวัฒน์ ธีระศักดิ์
ค. นาย อลงกต เจริญภักดี
ง. นาย นพดล หาญธนสาร

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights