HIT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครรวม 579 อัตรา 11 – 17 สิงหาคม 2557 สมัครสอบ กฟภ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานในส่วนภูมิภาคจำนวน 579 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตราคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 86 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพมหานคร
2. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (หน่วยงานฝึกอบรม)
3. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (12 พื้นที่) จำนวน 492 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดคร่าวๆ)

1. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 101  อัตรา
2. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 6 อัตรา
7. ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Administrator)จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer)จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 51 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนักการเงิน จำนวน 3 อัตรา
13. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนักปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 8 อัตรา
15. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 199  อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
18. ตำแหน่งพนักงานช่างโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 100 อัตรา
21. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
22. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
23. ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
24. ตำแหน่งนักปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
25. ตำแหน่งนักพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
26. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา
27. ตำแหน่งนิติกร (ประสบการณ์) จำนวน 2 อัตรา
28. ตำแหน่งพนักงานช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
29. ตำแหน่งพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://job.pea.co.th ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2557

1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์โดยให้ผู้สมัครสามารถเลือกวันที่จะไปยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองได้ (โดยระบบจะกำหนดโควต้าจำนวนในแต่ละวันตามที่PEA กำหนด หากวันไหนเต็มแล้วก็ต้องเลือกในวันอื่นๆ)
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบนัดเพื่อตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติและใบสมัคร
3. ผู้สมัครนำใบนัด ใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานที่ PEA กำหนด ไปยื่น เพื่อตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบนัด

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ PEA ตรวจเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะออกใบชำระเงินค่าสมัครให้ผู้สมัคร
5. ผู้สมัครนำใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ภายในเวลาที่กำหนด (ผู้ไม่ชำระเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ (ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2557 )
2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]
3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ยืนยันส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [กลับไปแก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบสมัครและใบนัด] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ
หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่ต้องการพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครและใบนัดทันที ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครและใบนัดได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบสมัครและใบนัด” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบสมัครและใบนัด
6. ให้ผู้สมัครนำใบสมัครและใบนัด พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในใบนัด ไปยื่นเพื่อตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบนัด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์ใบชำระเงินให้กับท่าน เพื่อนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด
7. ผู้สมัครนำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 เป็นต้นไป – 1 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 22.00 น. โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เว็บเพจ โดยคลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน” โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน
8. ผู้สมัครต้องหมั่นติดตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะประกาศเพิ่มเติมในเว็บไซด์นี้ในภายหลัง
9. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2557 >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
1. ในการสมัครครั้งนี้มีการให้ผู้สมัครเลือกสถานที่ปฎิบัติงาน ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้สมัครศึกษาโดยละเอียดจากประกาศรับสมัคร ก่อนการสมัคร
2. การไปยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารยังพื้นที่ตามที่ PEA กำหนด ซึ่งหากผู้สมัครท่านใดไม่ไปยื่นเอกสาร ยังพื้นที่ดังกล่าว PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยื่นเอกสารสมัครงาน จะต้องนำเอกสารตามที่ PEA กำหนดไว้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้น PEA จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครท่าน
4. ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA เข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการปรับวุฒิหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
5. ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
6. ขอให้ผู้สมัครคอยติดตามข่าวสารประกาศเรื่องต่างๆ โดยตลอดทาง Website นี้

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และครั้งเดียวเท่านั้น
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

HIT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครรวม 579 อัตรา 11 – 17 สิงหาคม 2557 สมัครสอบ กฟภ 2557-2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตราโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ที่ www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://job.pea.co.th ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่ง จำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) >>>>
เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก!!!

***สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ทางทีมงานจะอัพเดทให้ผู้ที่สนใจทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://jobparttimes.com ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไปคะ..***

สมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2557 >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights