Hit!! ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 120 อัตรา 20-29 มค 2558 สมัครสอบทหารปืนใหญ่ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hit!! ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 120 อัตรา 20-29 มค 2558 สมัครสอบทหารปืนใหญ่ 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบทหารปืนใหญ่ 2558

สมัครสอบทหารปืนใหญ่ 2558

ล่าสุด!! ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี….

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจ าการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
– ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
– รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต าบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่ กองทัพบกกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,