HIT@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครข้าราชการ กว่า 100 อัตรา 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HIT@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครข้าราชการ กว่า 100 อัตรา 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ (๔) แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง)
ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ (จํานวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน ๘๐ อัตรา
(๒) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดําเนินงาน) จํานวน ๑๕ อัตรา
(๓) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นี้)

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,