HIT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบรวม 23 อัตรา 14 มค- 3 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HIT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบรวม 23 อัตรา 14 มค- 3 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

 สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2558

สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2558

ล่าสุด!!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2558 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3139 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ websize ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและเอกสารทางจดหมายลงทะเบียน มายังส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน)…….

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 6/2557)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เศรษฐกร

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์

7. ตำแหน่ง บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

8. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน 10,900 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง และมีหนังสือรับรองการทำงานด้านช่างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2558 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3139 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ websize ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและเอกสารทางจดหมายลงทะเบียน มายังส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,