[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สอบปี 2559 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า พนักงานบัญชี พนักงานช่าง พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-01 at 4.10.52 PM[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สอบปี 2559 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า พนักงานบัญชี พนักงานช่าง พร้อมเฉลย
เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กว่า 1,263 อัตรา 4 -10 เมษายน 2559 วันนี้เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มาอัพเดท โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test) แนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) และนโยบายอื่นๆของ กฟภ และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า พนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) พนักงานช่าง (โยธา) พนักงานช่าง (เครื่องกล) พนักงานบัญชี….

รายวิชาที่ออกสอบของ กฟภ. ในปี 2559
ปริญญาตรี และ ปวส. (ตำแหน่งเฉพาะด้าน)
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) จำนวน 15 คะแนน
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) จำนวน 15 คะแนน
3. ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer จำนวน 10 คะแนน
4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) จำนวน 10 คะแนน
5. วิชาเฉพาะด้าน จำนวน 50 คะแนน

ปริญญาตรี และ ปวส. (ตำแหน่งทั่วไป)
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) จำนวน 30 คะแนน
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) จำนวน 30 คะแนน
3. ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer จำนวน 20 คะแนน
4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) จำนวน 20 คะแนน

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

ข้อที่ 2) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ

ข้อที่ 3) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด

ข้อที่ 4) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา

ข้อที่ 5 ) เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

ข้อที่ 6) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อที่ 7) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อที่ 8) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อที่ 9) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อที่ 10) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ข้อที่ 11) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

ข้อที่ 12) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเชื่อ 35,000 บาท ได้ส่วนลด 5% เงื่อนไข F.O.B. Destination เงื่อนไข 3/10 , EOM. ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25526 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระหนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ก. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต เงินสด 33,250 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี “
ข. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดรับ 997.50 เงินสด 32,252.50
ค. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดจ่าย 997.50 เงินสด 32,252.50
ง. เดบิต เจ้าหนี้ 32,252.50 เครดิต เงินสด 32,252.50

ข้อที่ 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 18,000 บาท จากโจทย์เมื่อผ่านรายการไปบัญชีลูกหนี้รายตัว ยอดคงเหลือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเท่าใด
ก. 53,000 บาท
ข. 54,000 บาท
ค. 56,000 บาท
ง. 58,000 บาท

ข้อที่ 3. “งบการเงิน” (Financial Statement) ประกอบด้วยกี่ส่วน
ก. ประกอบด้วย 2 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล
ข. ประกอบด้วย 3 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ค. ประกอบด้วย 4 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด
ง. ประกอบด้วย 5 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด นโยบายบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
ก. ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานของผู้บริหาร
ข. ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
ค. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 1 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม
ข. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจอุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ
ค. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. รายการต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินสด 15,000
ลูกหนี้ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5,000
วัสดุสิ้นเปลือง 1,000
รถยนต์ 120,000
เครื่องมือ 20,000
เจ้าหนี้ 80,000
ทุน – ธนาคาแห่งประเทศไทย 107,000
รายได้ค่าไฟฟ้า 50,000
ค่าเบี้ยประกัน 3,000
ค่าโฆษณา 1,000
จากรายการข้างบนนี้ ในการจัดทำงบดุล ยอดรวมของงบเป็นเท่าใด
ก. สินทรัพย์ 165,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 165,000
ข. สินทรัพย์ 161,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 161,000
ค. สินทรัพย์ 140,000
หนี้สิน 140,000
ง. สินทรัพย์ 160,000
ส่วนของเจ้าของ 160,000

ข้อที่ 7. บริษัท ก ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจาก บริษัท ข 250,000 บาท ได้ส่วนลด 3% เงื่อนไข 2/10 , n/30 และ เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point อยากทราบว่าบริษัท ก จะบันทึกรายการในสมุดรายวันเล่มใด
ก. สมุดรายวันซื้อ
ข. สมุดรายวันขาย
ค. สมุดรายวันรับเงิน
ง. สมุดรายวันทั่วไป

ข้อที่ 8. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS คือ
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 9. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 10. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1.ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า
ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า
ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า
ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า

ข้อที่ 2.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm

ข้อที่ 3. ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3 ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร

ข้อที่ 4. เมื่อตัวต้านทาน 3 ตัวต่ออนุกรมกันอยู่แล้วนำตัวต้านทานอีก 2 ตัว มาต่ออนุกรมเพิ่ม ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะเป็นอย่างไร
ก. ยังเท่าเดิม ข. เพิ่มขึ้น
ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้น 1/3 เท่า

ข้อที่ 5. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 6. ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจรอนุกรมแล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์ ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม

ข้อที่ 7. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 8. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA

ข้อที่ 10. ในวงจรขนาน 3 สาขา R1 R2 และ R3 มีกระแสไหลผ่าน 10 mA, 15 mA และ 20 mA ตามลำดับ ถ้าวัดกระแสรวมได้ 35 mA เราสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. R1 เปิดวงจร ข. R2 เปิดวงจร
ค. R3 เปิดวงจร ง. วงจรยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่างเครื่องกล [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์
ข้อที่ 1. “external combustion engine” คือเครื่องยนต์ชนิดใด ?
ก. เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ข. เครื่องยนต์สันดาปภายนอก
ค. เครื่องยนต์สันดาปชั่วคราว
ง. เครื่องยนต์สันดาปตลอดเวลา

ข้อที่ 2. เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะจะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์กี่รอบ ต่อ 1 Cycle ?
ก. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 1 รอบ หรือ 1 Cycle
ข. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 2 รอบ หรือ 1 Cycle
ค. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 3 รอบ หรือ 1 Cycle
ง. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 5 รอบ หรือ 1 Cycle

ข้อที่ 3. จากการทำงานของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ จังหวะที่ลูกสูบอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ลงมาสู่ด้านล่างเพื่อดูดส่วนผสมไอดี (น้ำมันและอากาศ) เข้ามาในกระบอกสูบคือการทำงานในจังหวะใด ?
ก. จังหวะดูด ( Intake )
ข. จังหวะอัด ( Compression )
ค. จังหวะระเบิด ( Expansion )
ง. จังหวะคาย ( Exhaust )

ข้อที่ 4. “Brake Horse Power” คือ ?
ก. หน่วยอันหนึ่งสำหรับใช้วัดกำลังของเครื่องยนต์ หน่วยวัดกำลังที่นิยมใช้กัน เช่น แรงม้า (HP) และ กิโลวัตต์ (KW)
ข. กำลังของเครื่องยนต์ที่ได้รับจากเพลาเครื่องซึ่งเท่ากับกำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้หักออกด้วยแรงเสียดทานภายเครื่องยนต์
ค. กำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้
ง. แรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์

ข้อที่ 5. ควันขาวในเครื่องยนต์ดีเซล เกิดมาจากสาเหตุใด ?
ก. เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ในขณะที่ปริมาณของปริมาณของออกซิเจนในห้องเผาไหม้มีไม่เพียงพอ
ข. เกิดจากอุณหภูมิที่ถูกอัดในห้องเผาไหม้มีต่ำเกินไป เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดจะระเหยกลายเป็นไอแต่เผาไม่หมด
ค. เกิดจากอนุภาคของเชื้อเพลิงที่หลงเหลือได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นสภาพเขม่าที่ถูกปล่อยออกมาทางทอไอเสีย
ง. แก๊สไอเสียซึ่งประกอบด้วยปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สไนโตรเจน (NOx) และแก๊สไฮโดรคาร์บอน (HC) มีปริมาณที่ต่ำ

ข้อที่ 6. สาเหตุใดที่ทำให้ไม่มีการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ แล้วทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ?
ก. ระบบดูดอากาศเกิดการอุดตัน มีแต่น้ำมันไหลเข้าไม่มีอากาศ
ข. แหวนลูกสูบหลวม ทำให้เชื้อเพลิงรั่ว ออกจากกระบอกขณะที่อยู่ในจังหวะอัด
ค. วาวล์ไอดีและไอเสียปิดไม่สนิท เกิดการรั่วขึ้นได้ในจังหวะอัด
ง. หัวเทียนบอด

ความรู้เกี่ยวกับเตาหล่อโลหะ และไฟฟ้าเบื้องต้น
ข้อที่ 7. กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะ (Fabrication of Metals) มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. มี 2 ประเภทคือการหล่อ (Casting) และ การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working)
ข. มี 3 ประเภทคือการหล่อ (Casting) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working) และ การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพเย็น (Cold Working)
ค. มี 4 ประเภทคือการหล่อ (Casting) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพเย็น (Cold Working) และ กรรมวิธีโลหะผง (Powder Metallurgy)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. Induction Melting คือเตาประเภทใด ?
ก. เตาหล่อและหลอมโลหะ
ข. เตาอุ่นหรือเตาให้ความร้อนแก่โลหะ
ค. เตาอุ่นหรืออบคลายความเคลียดแก่โลหะ
ง. เตาอุ่นหรืออบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม

ข้อที่ 9. ข้อใดคือประโยชน์ของเตาอุตสาหกรรมแบบเหนี่ยวนำ (Induction) ?
ก. ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาไหม้
ข. ไม่เกิดมลภาวะของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ค. ขนาดของเตา (Kw.)เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละงานตั้งแต่ขนาดเล็ก (Kw) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (Mw.)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ในปัจจุบันนิยมใช้เตาชนิดใดในการหลอมเหล็กเพื่องานหล่อ ?
ก. เตาอินดักชัน
ข. เตา Cupola
ค. เตาไฟ
ง. เตาน้ำมัน

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำหรับการสอบปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– แนวข้อสอบเลขอนุกรม

– แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
– แนวข้อสอบการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Test )(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– การใช้งาน Microsoft Windows
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Powerpoint
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Word
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.)
(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
– แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560
– นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ ของการไฟฟ‡าส‹วนภูมิภาค พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency)
– ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบันในปี 2559
(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
2. ตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)
3. ตำแหน่งพนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
4. ตำแหน่งพนักงานช่าง (โยธา)
5. ตำแหน่งพนักงานช่าง (เครื่องกล)
6. ตำแหน่งพนักงานบัญชี

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights