HOT@! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมการจัดหางาน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมการจัดหางาน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑) ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน จํานวน ๑๑ อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้ําประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔) ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จํานวน ๑๓ อัตรา แยกเป็น
๔.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จํานวน ๑๒ อัตรา
(เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว)
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word,Excel เป็นอย่างดี
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕ บาท

๔.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จํานวน ๑ อัตรา
(เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ)
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word,Excel เป็นอย่างดี
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๕) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร,การตลาด การขาย การจัดการ,เลขานุการ สามารถ ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้ําประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕ บาท

การรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และ หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลา ราชการ ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.00 น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,