HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ด้วยกรมชลประทาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๒. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๔. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๕. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๖. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน ๙ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

๗. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th > รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป > รับสมัครข้าราชการ > ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” หรือ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัครข้าราชการ > ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมชลประทาน”
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และแนบไฟล์เอกสาร รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
– การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดจะต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้น ตามที่ได้กําหนดไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
– การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กรมชลประทานกําหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,