HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดินตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งที่ ๑ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ยกเว้นพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลานราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน ๓๐ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๒ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน ๓ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๓ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิช (ยกเว้นพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน ๖๐ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๔ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน ๖ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้สําเนา หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดับที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพิ่มอีก ๑ ฉบับ
– ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่เว้น วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากรมที่ดิน >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมที่ดิน คลิก!!!

Tags: , , , , ,