HOT! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 480 อัตรา 17 ตค – 7 พย 2559 สมัครงานกรมที่ดิน ปี 2559-2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 480 อัตรา 17 ตค – 7 พย 2559 สมัครงานกรมที่ดิน ปี 2559-2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
Screen-Shot-2559-05-31-at-5.21.28-PMล่าสุด! กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 480 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน http://www.dol.go.th “หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ http://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

ด้วยกรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา: ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า,
สาขาวิชา: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, วิศกรรมสำรวจ,
อัตราเงินเดือน 15,000- 16,500 บาท

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช) จำนวน 100 อัตรา
ระดับการศีกษา: รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),
สาขาวิชา: สาขาวิชาการก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา,
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 2 อัตรา
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),
สาขาวิชา: สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง,
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 4 อัตรา
ระดับการศีกษา: ปวส. / ปวท.,
สาขาวิชา: สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง,

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 200 อัตรา
ระดับการศีกษา: ปวส. / ปวท.,
สาขาวิชา: สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง,
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวทและ ปวส
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน ปวท 10,840 – 11,930 บาท
ปวส 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
สาขาวิชา: สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม,
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
(ยกเว้นพื่นที่จังหวัดชายแดนไต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สตูล
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12-650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง,
สาขาวิชา: สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคดนโลยี,
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 150 อัตรา
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินการธนาคาร,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 15 อัตรา
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง,
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินการธนาคาร,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 480 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน http://www.dol.go.th “หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ http://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,